Zastrzeżenia prawne i polityka cookies w serwisie www.AllianzOnline.pl

Jak chronimy Twoje dane w Allianz

Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych osobowych są dla nas priorytetem. Allianz oferuje szeroki pakiet usług i produktów, które wymagają przetwarzania danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, by odbywało się to w zgodzie z najwyższymi standardami ochrony oraz prawem, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, dalej: „RODO”).

Dlatego chcemy poinformować Cię:

 • kto jest administratorem Twoich danych osobowych,
 • w jakim celu oraz na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane,
 • kto jest odbiorcą Twoich danychjak długo będziemy przechowywać Twoje dane,
 • jakie prawa przysługują Ci zgodnie z RODO,
 • jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 
 • jak zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych,
 • dlaczego warto udzielić zgody na kontakt ze strony Allianz.

Informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych znajdziesz w Polityce prywatności 

Jeżeli uzupełniasz formularz interaktywny, zapoznaj się z klauzulą informacyjną.

Pozostałe informacje (w tym klauzule informacyjne) znajdziesz na tej stronie internetowej.

Jak zgłosić sprawę do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Jak możesz kontaktować sie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Allianz wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), którego rolą jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z prawem przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych w Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.jest radca prawny Anna Błachno, e-mail: iod@allianz.pl

Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W tym celu wypełnij odpowiedni formularz interaktywny, znajdujący się na stronie, wdrukuj go, podpisz, a następnie wyślij skan formularza:

E-mailem 

Listownie

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa 

Bądźmy w kontakcie! 

Wyraź zgodę na kontakt 

man with giant watch
Pobierz, wypełnij i odpisz dokument, na którym podasz nam aktualne dane do kontaktu i wyrazisz zgodę na kontakt przez telefon, SMS e-mail,
 
man looking at charts
Prześlij dokument do Allianz
man leaning back
Nie zaśmiecamy Twojej skrzynki niepotrzebnymi informacjami. Kontaktujemy się z rozsądną częstotliwością, tak aby nie nadużywać Twojej cierpliwości.
Wyślij formularz

Chronimy Twoje dane osobowe 

Wypełniasz i wysyłasz formularz z naszej strony www. Zanim przekażesz nam swoje dane i wyślesz formularz, sprawdź:

 • kto jest Administratorem Twoich danych
 • w jakim celu zbieramy dane
 • jakie są Twoje prawa związane z podaniem danych

 

Kto przetwarza Twoje dane przekazane w formularzu www

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez TUiR Allianz Polska S. A. lub TU Allianz Życie Polska S.A. lub PTE Allianz Polska S.A. lub TFI Allianz Polska S.A., których siedziba znajduje się przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

 

Kto jest administratorem Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie wyłącznie tylko ta z ww. spółek, która będzie realizowała zamówioną przez Ciebie usługę lub obsługiwała Twój wniosek.

 

Czy Allianz może udostępnić Twoje dane

Administrator danych jest częścią grupy Allianz, która prowadzi działalność o globalnym zasięgu. Ze względu na charakter i zakres oferowanych usług, Twoje dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeżeli ww. kraje nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, Administrator wdraża odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony Twoich danych. Należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru. Powyższe środki służą realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych oraz zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej. Administrator na Twój wniosek udostępni kopię tych zabezpieczeń.

Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać udostępnione m.in. innym zakładom ubezpieczeń, podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom medycznym, podmiotom z grupy Allianz, zakładom reasekuracji AWP Health & Life SA, 7 rue Dora Maar, 93400 Saint Ouen[BA1] , France; Allianz SE, Königinstrasse 28, D-80802 München, Germany; General Reinsurance AG, Vienna Branch, Wächtergasse 1, 1010 Vienna Austria; AWP Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa, Polska; Partner Reinsurance Europe SE Zurich Branch, Bellerivestrasse 36, 8034 Zurich, Switzerland; Sogécap, Tour D2, 17 bis place des Reflets, 92919 Paris La Défense Cedex, France. Dane zostaną udostępnione wyłącznie temu z zakładów reasekuracji, który reasekuruje daną umowę ubezpieczenia.

Ponadto Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: agentom ubezpieczeniowym, warsztatom naprawczym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 

 

W jakim celu Twoje dane będą przetwarzane i na jakiej podstawie

Podanie przez Ciebie dane będą przetwarzane w celu:

 • realizacji zamówionej usługi - podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie wyraźna zgoda
 • analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk

Jeżeli Twoje zgłoszenie dotyczy szkody i roszczenia, to Twoje dane będą przetwarzane także w celu:

 • wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Administratora
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

Jak możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@allianz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Jakie prawa Ci przysługują

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych.

 

Jak możesz korzystać ze swoich praw

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. 

Klauzule informacyjne 

Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. (Administratora), z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

W razie przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, 
 • zawarcia umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, wykonania umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy, 
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Pani/Pana wyraźna zgoda, 
 • analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk, 
 • wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 
 • przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Administratora, 
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, 
 • reasekuracji ryzyk - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego. 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych do realizacji celów marketingowych jest dobrowolne.

Zakres danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych obejmuje podane przez Pana/Panią dane identyfikacyjne, wszystkie dane kontaktowe, dane polisowe oraz historię umów ubezpieczenia, za wyjątkiem danych o stanie zdrowia. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym zakładom reasekuracji

 • AWP Health & Life SA, 7 rue Dora Maar, 93400 Saint Ouen, France; 
 • Allianz SE, Königinstrasse 28, D-80802 München, Germany; 
 • General Reinsurance AG, Vienna Branch, Wächtergasse 1, 1010 Vienna Austria; 
 • AWP P&C S.A Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa, Polska; 
 • Partner Reinsurance Europe SE Zurich Branch, Bellerivestrasse 36, 8034 Zurich, Switzerland; 
 • Sogécap, Tour D2, 17 bis place des Reflets, 92919 Paris La Défense Cedex, France. 

Dane zostaną udostępnione wyłącznie temu z zakładów reasekuracji, który reasekuruje daną umowę ubezpieczenia. Podane przez Panią/Pana dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać udostępnione m.in. innym zakładom ubezpieczeń, podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom medycznym, podmiotom z grupy Allianz.

Podmioty z grupy Allianz oznacza Allianz SE z siedzibą w Monachium oraz grupę podmiotów kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Allianz SE z siedzibą w Monachium, tj. m.in. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

Ponadto, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: agentom ubezpieczeniowym, warsztatom naprawczym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany tj. bez wpływu człowieka. Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej i oparte będą o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego dotyczącego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w analizowanym okresie, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa. Oznacza to, że wysokość składki ubezpieczeniowej wyliczona zostanie na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka. Decyzje będą podejmowane m.in. na podstawie podanych przez Panią/Pana danych dotyczących: przedmiotu ubezpieczenia, daty urodzenia, roku uzyskania prawa jazdy, liczby szkód w ostatnich 3 latach.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, 
 • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 

W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania, 
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda.
  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody.
  Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.

dla klientów spółek Allianz 

 

dla klientów kontaktujących się z Allianz

 

dla klientów, którzy wyrazili zgodę na udostępnianie danych spółkom Allianz

Czym są pliki cookies?

Cookies (ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie czy tablecie), z którego korzystasz, gdy przeglądasz strony internetowe.

Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę, tak aby była czytelna i dopasowana do Twoich preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dane te są zaszyfrowane a informacje, które są zawarte w cookies, mogą być odczytane jedynie przez serwer, który je utworzył.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób działają̨ cookies, można znaleźć na stronie:

Do czego używamy plików cookies?

Wykorzystywanie cookies nie ma na celu zidentyfikowania użytkownika serwisu, a jedynie zapewnienie wygody korzystania z naszych stron www. Cookies zapamiętują Twoją aktywność na naszych stronach internetowych i pozwalają nam zbierać dane statystyczne. Wykorzystujemy je, aby lepiej dopasować strukturę i zawartość stron do Twoich zainteresowań i potrzeb.

Cookies stosujemy w celu:

 • zapamiętywania odwiedzin na stronie i Twoich preferencji dotyczących tej strony, 
 • prezentacji reklam w sposób uwzględniający Twoje zainteresowania,
 • zintegrowania kampanii reklamowych z portalami społecznościowymi, dzięki czemu możemy Ci wyświetlać treści z innych portali,
 • mierzenia skuteczności akcji reklamowych i promocyjnych przeprowadzanych w serwisie,
 • zapamiętywania sesji logowania, dzięki czemu nie musisz ponownie logować się na każdej odwiedzanej podstronie serwisu a korzystanie z serwisu jest łatwiejsze,
 • prezentacji treści multimedialnych jak wideo, mapy w zależności od zapisanej w cookies informacji o Twoich działaniach.

Pliki cookies w serwisie allianzonline.pl

Dokument do pobrani zawiera listę plików cookies, które wykorzystujemy w serwisie allianzonline.pl - z informacjami dotyczacymi:

 • pochodzenia plików cookies (domena) - nasi partnerzy,
 • rodzajów plików cookies, 
 • niezbędności i czasu ważności plików cookies.

Jakie dane zbierają cookies?

Dzięki wykorzystaniu plików cookies uzyskujemy informacje na temat Twojej aktywności na naszych serwisach www, w tym:

 • twój adres IP,
 • czas nadejścia zapytań,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony odwiedzonej przez Ciebie poprzednio (referer link) – w przypadku gdy przejście na stronę Allianz nastąpiło za pomocą przekierowania z innego serwisu,
 • informacje o Twojej przeglądarce.

Kto otrzymuje dane zbierane w cookies?

Dane zebrane przez cookies otrzymuje spółka Allianz, która jest administratorem serwisu Allianzonline.pl czyli TUiR Allianz Polska S. A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. Jest ona odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych. Ponadto niektóre z plików cookies są zamieszczane przez podmioty zewnętrzne, które uzyskują dostęp do informacji w nich zawartych. 

Jakich plików cookies używamy?

Niezbędne pliki cookies 

Pliki cookies tego rodzaju są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu www. Dzięki niezbędnym plikom cookies możesz nawigować po serwisie i korzystać w pełni z jego funkcjonalności. Jeżeli wyłączysz niezbędne pliki cookies, to serwis może funkcjonować nieprawidłowo, a pojawiające się błędy mogą znacząco utrudnić Ci korzystanie z wielu jego funkcji.

Analityczne pliki cookies

Analityczne pliki cookies gromadzą ogólne informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z serwisu, np. które strony odwiedzasz najczęściej i czy otrzymujesz wiadomości o wystąpieniu błędów ze strony internetowej. Analityczne cookies nie gromadzą żadnych danych, które mogą doprowadzić do Twojej identyfikacji. Informacje gromadzone za pomocą plików cookies, pomagają nam poznać, w jaki sposób Ty i inni użytkownicy korzystasz ze stron internetowych. Dzięki temu poznajemy Twoje preferencje i polepszamy funkcjonowanie serwisu, dopasowując do nich strukturę i zawartość stron.

Reklamowe pliki cookies

Reklamowe pliki cookies wykorzystujemy, aby dostosować informacje marketingowe do Twoich zainteresowań. Reklamowe cookies rejestrują Twoją wizytę w naszym serwisie i mogą przekazywać informacje dalej do innych podmiotów, np. do agencji reklamowych, z którymi współpracujemy w zakresie promocji, marketingu i reklamy. Agencje te również mogą umieszczać pliki cookies na Twoim urządzeniu. Ma to na celu optymalizację komunikacji marketingowej zarówno w naszym serwisie www, jak i na innych stronach internetowych. Tego rodzaju pliki cookies są zazwyczaj zamieszczane przez sieci reklamowe za zgodą odpowiedniego operatora serwisu (w tym przypadku za naszą zgodą). Reklamowe pliki cookies nigdy nie przetwarzają Twoich danych osobowych.

Wszystkie przedstawione sekcje plików cookies mają na celu lepsze dostosowanie naszych działań i serwisu do Twoich potrzeb. Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. Jednak wyłączenie ich obsługi w przeglądarce może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na naszych serwisach. Zablokowanie wszystkich plików cookies może przyczynić się do nieprawidłowego funkcjonowania naszych serwisów.

Pliki cookies dzielą się również na tymczasowe (sesyjne pliki cookies) i na bardziej stałe (trwałe pliki cookies):

 • sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia stron internetowych lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w ustawionych parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.
 • podmiotów zewnętrznych – które pozwalają przede wszystkim dostosować serwis do preferencji użytkowników lub umożliwiają dostosowanie treści reklam wyświetlanych użytkownikom w oparciu o usługi Google Analytics, Adobe Analytics i Hotjar. 
 

W jaki sposób możesz zmienić ustawienia cookies?

Użytkownik może zrezygnowac z usługi:

W większości przeglądarek obsługa cookies jest domyślnie włączona. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były przechowywane na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim serwisom na tworzenie plików cookies. Wyłączenie obsługi cookies może jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu.

Więcej informacji o tym, jak zarządzać ciasteczkami w swojej przeglądarce znajdziesz pod linkami:

› Ciasteczka w przeglądarce Internet Explorer

› Ciasteczka w przeglądarce Chrome

› Ciasteczka w przeglądarce Firefox

› Ciasteczka w przeglądarce Opera

› Ciasteczka w przeglądarce Safari

Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

Podczas korzystania z serwisu nie przetwarzamy Twoich danych osobowych, chyba że jest to niezbędne dla wykonania Twojej dyspozycji lub zapewnienia działania określonej funkcjonalności strony, z której chcesz korzystać. Za każdym razem, gdy ma to miejsce, zostaniesz o tym wcześniej poinformowany. Naszym celem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, poufności i ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej: „RODO”). Jednocześnie chcemy, by wszelkie funkcjonalności serwisu były dla Ciebie łatwo dostępne i dostosowywane do Twoich potrzeb.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może mieć miejsce przy wykorzystaniu następujących elementów serwisu:

 1. Pliki cookies. Cookies (ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie czy tablecie) użytkownika. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę, tak aby była czytelna i dopasowana do Twoich preferencji. Pliki cookies co do zasady nie służą przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdyż mają dostęp wyłącznie do informacji, które nie pozwalają nam Cię zidentyfikować. Nie musisz się więc obawiać, że samo korzystanie ze strony będzie równoznaczne z ujawnieniem Twoich danych osobowych. Więcej na temat wykorzystania plików cookies dowiesz się w naszej Polityce cookies. Za każdym razem, gdy cookies będą mogły uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, zostaniesz przez nas o tym poinformowany.
 2. Dobrowolne podanie danych przez użytkownika serwisu poprzez formularz interaktywny. W ramach serwisu możesz skorzystać z określonych funkcji, takich jak uzupełnienie formularza kontaktowego, zgłoszenia, wniosku itp. Dla skutecznego zrealizowania tej operacji, konieczne jest podanie przez Ciebie określonych danych osobowych (najczęściej jest to imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu kontaktowego, ale możemy prosić Cię również o podanie innych informacji, np. roku produkcji i marki samochodu, który chcesz ubezpieczyć). Za każdym razem, gdy wprowadzasz swoje dane osobowe będziemy Cię informować o celu i zasadach ich przetwarzania.
 3. Logowanie się na indywidualne konto użytkownika. Niektóre z naszych produktów umożliwiają Ci rejestrację i zalogowanie się na indywidualne konto, dzięki któremu możesz składać określone dyspozycje związane z umową, modyfikować dane, przeglądać dokumenty itp. Podawane przez Ciebie w tym procesie dane będą przetwarzane w celu realizacji tych dyspozycji i obsługi konta.

Informacje na temat przetwarzania danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

Adres siedziby: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,

nr tel. 224 224 224 .

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 • pod adresem pocztowym siedziby Administratora,
 • lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej. 
 • lub mailowo na adres e-mail: iod@allianz.pl
 •  
 •  

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych

Administrator może przetwarzać Twoje dane w oparciu o jedną z poniższych podstaw prawnych:

1. Wykonanie lub zawarcie umowy

Przetwarzanie Twoich danych może mieć miejsce w związku z realizacją umowy ubezpieczenia, która łączy Cię z Allianz lub w celu zawarcia takiej umowy. Dzieje się tak za każdym razem, gdy logujesz się do serwisu lub składasz dyspozycje związane z umową przez formularz na stronie www. Dane podane w tym procesie są wykorzystywane wyłączne zgodnie z Twoim żądaniem i w celu prawidłowego zrealizowania zamówionej usługi (przykład: zgłoszenie szkody do likwidacji, zmiana danych kontaktowych, umówienie spotkania z agentem, kalkulacja składki).

2. W celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy taki obowiązek nakłada na nas obowiązujący przepis prawa. Dzieje się tak, gdy prosimy Cię o podanie danych osobowych w celu zrealizowania obowiązków, jakie nakładają na Allianz m.in. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Ustawa o rachunkowości itd.

3. Prawnie uzasadniony interes administratora

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach analitycznych oraz statystycznych w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych (Allianz), jakim jest możliwość dokonywania analiz i statystyk ruchu w serwisie www. Dodatkowo, możemy przetwarzać Twoje dane w celu zapewnienia spójności i jakości danych w systemach informatycznych Allianz (np. jeżeli zmieniasz swoje dane kontaktowe w serwisie www, zewidencjonujemy tę zmianę również w pozostałych systemach IT, służących do obsługi Twojej umowy). Ponadto, jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na działania marketingowe, możemy przetwarzać Twoje dane w celu ustalenia, czy dany komunikat reklamowy został do Ciebie wysłany oraz czy odniósł pożądany przez nas skutek (najczęściej jest to kliknięcie w reklamę) – uzasadnionym interesem administratora jest tu możliwość zewidencjonowania i zarządzania działaniami marketingowymi. Jeżeli Twoje zgłoszenie dotyczy szkody lub roszczenia, będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym oraz w celu obrony i dochodzenia roszczeń związanych z umową ubezpieczenia, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

4. Zgoda użytkownika

Możemy poprosić Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych, np. w celu późniejszego kontaktu – gdy zamawiasz rozmowę z agentem, w celu przesłania Ci oferty, marketingu, aby zrealizować zamówioną przez Ciebie usługę, a także w innych przypadkach, które zawsze szczegółowo opiszemy. Działania związane z marketingiem mają charakter profilowania, co oznacza, że dostosowujemy dany komunikat marketingowy w oparciu o pozyskane od Ciebie dane osobowe, tak by był dla Ciebie interesujący i odpowiadał na Twoje potrzeby. Wyrażenie przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie danych jest zawsze dobrowolne, ale może być konieczne, byśmy mogli zrealizować Twoje żądanie złożone w serwisie.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Ich niepodanie będzie się jednak wiązało z brakiem możliwości zrealizowania pożądanej dyspozycji na stronie www.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: agentom ubezpieczeniowym, warsztatom naprawczym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT – wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny dla zrealizowania Twojego żądania złożonego w serwisie www. Dla przykładu, jeżeli będziesz chciał/a umówić się na spotkanie z agentem, przekażemy mu Twoje dane. Ponadto, o ile jest to zasadne, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione m.in. innym zakładom ubezpieczeń, podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom medycznym, podmiotom z grupy Allianz, zakładom reasekuracji, przy czym wyłącznie temu z zakładów reasekuracji, który reasekuruje daną umowę ubezpieczenia.

Administrator danych jest częścią grupy Allianz, która prowadzi działalność o globalnym zasięgu. Ze względu na charakter i zakres oferowanych usług, Twoje dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeżeli ww. kraje nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, Administrator wdraża odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony Twoich danych. Należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru. Powyższe środki służą realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych oraz zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej. Administrator na Twój wniosek udostępni kopię tych zabezpieczeń.

Przechowywanie danych

Twoje dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji danej dyspozycji oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli podanie przez Ciebie danych wiąże się z wykonaniem umowy z Allianz, dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa i obowiązującej umowy.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do:

 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a w szczególności wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Dodatkowo, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza ww. przepisy.

Szanowni Państwo,
dla działalności Allianz Polska kluczowe jest zaufane klientów, udziałowców i kontrahentów, a także dobra reputacja firmy w jej otoczeniu społecznym. Allianz Polska każdego dnia pracuje na te wartości, dbając o najwyższe standardy i najlepsze praktyki w obsłudze klientów, a także działania zgodne z przepisami prawa i polityką Allianz Polska. Swoim zachowaniem i codzienną aktywnością potwierdza, jak ważne są obietnice złożone klientom i partnerom biznesowym, prowadząc społecznie odpowiedzialną działalność. Allianz Polska przywiązuje szczególną wagę do etycznego i zgodnego z prawem działania pracowników, współpracowników i pośredników ubezpieczeniowych.

W związku z powyższym wdrożone zostały zasady m.in. Kodeks Etyki Pracownika, Kodeks Etyki Agenta jak i Procedury w sprawie wykrywania i przeciwdziałania przestępczości i korupcji.

Wdrożone zasady etyki w Allianz Polska dedykowane są dla pracowników oraz współpracowników (agentów i pośredników).

Przedmiotowe zasady określają między innymi:

w zakresie działalności pracowników:

 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zakaz dyskryminacji,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,kultura zdobywania wiedzy poprzez informację zwrotną,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,rozwój zawodowy oparty na wynikach i potencjale,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ochrona informacji poufnych, zakaz ich wykorzystywania,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,komunikacja - niezależność mediów,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,udzielanie informacji oraz doradzanie klientom,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,potencjalne konflikty interesów z klientami,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,partnerami biznesowymi i zasady ich unikania oraz ograniczania,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,rozpatrywanie skarg,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,sprawozdawczość finansowa,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zakaz korupcji i łapówkarstwa,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ograniczenia w przyjmowaniu i ofiarowywaniu prezentów i innych korzyści,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zezwolenia i uprawnienia,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ochrona własności Grupy Allianz i bogactw naturalnych,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,zakaz bezprawnych działań,
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,konsekwencje postępowania niezgodnie z Kodeksem Etyki.
 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,ochrona pracowników w przypadku powiadomienia o działaniach nielegalnych lub wątpliwych.

w zakresie działalności agentów i pośredników:

 • identyfikacja,
 • uczciwość wobec klientów i pracodawcy,
 • unikanie konfliktu interesów,
 • zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 • czujność i obowiązki wobec ryzyka przestępstw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • zakaz przyjmowania niewłaściwych korzyści majątkowych,
 • szacunek,
 • zasady uczciwej obsługi klienta,
 • kompetencje i uprawnienia,
 • unikanie misselingu.

Allianz Polska dokłada staranności, aby każdy z pracowników i współpracowników swoim zachowaniem wskazywał i propagował właściwe wzorce postępowania, zgodne z wartościami Allianz Polska.

Allianz Polska, dążąc do stałego podwyższania standardów dot. przeciwdziałania korupcji i przestępstwom, ustala kierunki polityki i weryfikuje jej stosowanie we wszystkich spółkach Allianz Polska poprzez regularne kontrole, ocenę ryzyka, wdrożenie zasad dotyczących przyjmowania korzyści i zaproszeń, regularne szkolenia i inne działania propagujące zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami.

Allianz Polska pragnie poinformować ponadto, że stosuje w swojej działalności zasady kodeksu etycznego, uchwalone w dniu 17 grudnia 1998 roku przez Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Państwowej Izby Ubezpieczeń. Zgodnie z art. 66 §2 pkt 6 Kodeksu Cywilnego "Zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej" udostępniamy Państwu w formie elektronicznej.

Logowanie do systemów Allianz


Zanim wprowadzisz swoją nazwę użytkownika i hasło na stronie do logowania, upewnij się, że:

 • adres zaczyna się od https://
 • w lewym rogu na pasku adresu w przeglądarce widoczny jest symbol kłódki, który oznacza, że połączenie jest szyfrowane
 • strona do logowania posiada certyfikat i nie upłynął termin jego ważności (Jakiekolwiek ostrzeżenia dotyczące certyfikatów mogą oznaczać próbę oszustwa i wyłudzenia informacji – w takim przypadku należy zrezygnować z logowania i zgłosić problem pod numerem 224 224 224)

 

Bezpieczeństwo haseł
 

 • Chroń swoje hasło – nie udostępniaj go nikomu.
 • Zmieniaj okresowo swoje hasło.
 • Pamiętaj, że pracownicy Allianz nigdy nie proszą o podanie hasła do logowania.
 • Nie zapisuj swoich haseł na kartkach – zapamiętaj je lub zapisz w bezpiecznych elektronicznych skarbcach dla haseł.
 • Nie zezwalaj przeglądarce na zapamiętywanie Twoich haseł.
 • Twórz silne hasła, trudne do zgadnięcia, ale łatwe do zapamiętania dla Ciebie. Dobre hasło powinno zawierać:
 • co najmniej 9 znaków
 • małe i wielkie litery, cyfry lub znaki specjalne (3 z 4 kategorii).

Polecamy Ci korzystanie z tzw. „passphrase” czyli łatwych do zapamiętania fraz.

 

Wiadomość od Allianz
 

 • Allianz nigdy nie prosi swoich Klientów (e-mailem, listownie lub telefonicznie) o podanie danych pozwalających na zalogowanie się do aplikacji Allianz, w szczególności: loginu i hasła dostępu.
 • Allianz nigdy nie informuje e-mailem o zmianie numerów konta Allianz
 • Jeśli otrzymasz podejrzaną wiadomość, która wygląda tak, jakby pochodziła od Allianz, zgłoś to pod numerem 224 224 224.

 

Bezpieczeństwo komputera
  

 • Ustal hasło logowania do systemu na swoim komputerze.
 • Miej aktualny i włączony program antywirusowy.
 • Aktualizuj system operacyjny, przeglądarkę i inne oprogramowanie, z którego korzystasz.
 • Miej włączoną ochronę firewall.
 • Pobieraj pliki i programy wyłącznie z zaufanych źródeł.
 • Zachowuj ostrożność przy korzystaniu z nośników zewnętrznych (płyty, pendrive itp.) – mogą zawierać wirusy.
 • Zachowuj ostrożność przy otwieraniu poczty od nieznanych nadawców – załączniki lub treść mogą zawierać wirusy.
 • Nigdy nie zapisuj haseł na dysku komputera, w notatkach, e-mailach itp.

 

Jak nie paść ofiarą cyberprzestępców
 

 • Częstym efektem ataków na użytkowników korzystających z aplikacji internetowych jest wyłudzenie danych lub haseł. Stosuj się do poniższych zaleceń, by nie paść ofiarą cyberprzestępców.
 • Uważaj na wiadomości o możliwości uzyskania atrakcyjnych zarobków czy kupienia produktów w wyjątkowo niskiej cenie – mogą być próbą wyłudzenia Twoich danych.
 • Instytucje finansowe nie proszą w wiadomościach e-mail o podanie danych osobowych lub haseł. Uważaj na takie wiadomości – mogą być próbą oszukania Cię.
 • Jeśli otrzymasz w wiadomości informację zawierającą numer konta do wpłaty, zweryfikuj ją i źródło jej pochodzenia, zanim zdecydujesz o wpłacie.
 • Pamiętaj, że wiadomości e-mail od instytucji finansowych zazwyczaj są podpisane cyfrowo.
 • Nie podawaj swoich tele-pinów i danych osobowych, gdy rozmawiasz przez telefon w miejscach publicznych (np. w pociągu) – ktoś może podsłuchać i wykorzystać to.
 • Ostrożnie korzystaj z sieci społecznościowych (np. Facebook, Twitter). Nie publikuj zbyt wielu danych o sobie w internecie – takie dane można łatwo wykorzystać przeciwko Tobie.

TUiR Allianz Polska S.A.

Materiały dotyczące produktów oferowanych przez Allianz umieszczone na stronach na stronach serwisu internetowego publikowanego w domenie AllianzOnline.pl mają charakter wyłącznie informacyjny, służą przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu poszczególnych ubezpieczeń i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Szczegółowy zakres i warunki poszczególnych ubezpieczeń regulują ogólne warunki ubezpieczenia  i załączniki do tych dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in.

•       składek,

•       zakresu ubezpieczenia,

•       ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Allianz

•       oraz warunków wypłaty

•       i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Allianz dokłada należytej staranności w pozyskiwaniu informacji. Informacje i opinie zawarte na witrynie internetowej AllianzOnline.pl są dostarczane przez Allianz dla użytkowników, wyłącznie w celu informacyjnym. Podlegają zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

Zawartość witryny internetowej AllianzOnline.pl a w szczególności znaki towarowe, są chronione prawem polskim. Użytkownicy nie mogą utrwalać, zwielokrotniać jakąkolwiek techniką, wprowadzać do obrotu, wprowadzać do pamięci komputera, publicznie odtwarzać, wyświetlać lub w inny sposób przetwarzać zamieszczonych materiałów bez zgody Allianz.

Korzystanie z informacji i danych umieszczonych na witrynie AllianzOnline.pl nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do materiałów w nim zawartych.

Informacje i opinie zawarte na stronie internetowej Allianz nie są kierowane do użytkowników/obywateli państw, w których obowiązujące prawo zabrania ich publikowania, lub w których łączenie się z witryną internetową AllianzOnline.pl jest z jakichkolwiek powodów zakazane.