Franszyza integralna i redukcyjna

Zapoznając się z OWU, czyli z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, często możecie napotkać na pojęcia franszyzy integralnej czy franszyzy redukcyjnej. Mogliście mieć z nimi do czynienia m.in. w treści OWU ubezpieczenia autocasco. Oba pojęcia związane są z wysokością odszkodowania, jakie zostanie wypłacone poszkodowanemu. Co dokładnie oznaczają i dlaczego są tak ważne?

Jak wspomnieliśmy, oba wymienione pojęcia odnoszą się do kwestii wysokości odszkodowania, jakie może otrzymać z ubezpieczenia poszkodowany. Konkretnie:

  • Franszyza integralna – to wartość określona kwotowo, powyżej której ubezpieczyciel odpowiada za powstałą szkodę. Inaczej można powiedzieć, że jest to kwota, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie. Najczęściej jest ona używana w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Tym samym franszyza integralna wyklucza odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody o niewielkiej wartości.[1]
  • Franszyza redukcyjna – pojęcie to można uznać za tożsame z udziałem własnym w szkodzie. Choć jakiś czas temu określenia te były rozdzielone, to teraz są one używane zamiennie. Wcześniej udział własny określał procentowy udział w szkodzie, a franszyza redukcyjna odnosiła się do określenia kwoty pieniężnej, o którą będzie pomniejszone odszkodowanie. Teraz można powiedzieć, że jest to po prostu kwota, którą ubezpieczony w przypadku zaistnienia szkody pokryje z własnej kieszeni.[2] Z udziałem własnym w szkodzie możecie spotkać się w ubezpieczeniach turystycznych, mieszkaniowych, jak i wspomnianych komunikacyjnych.

Wyjaśniliśmy już różnicę pomiędzy obiema franszyzami. Zatem pokażmy na konkretnych przykładach, kiedy będziemy mieć do czynienia z poszczególnymi rodzajami franszyzy.

  1. Franszyza integralna

    W polisie autocasco właściciela pojazdu mechanicznego umieszczono zapis, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, których wartość nie przekracza 1000 zł. W aucie tym doszło do szkody, która została oszacowana przez rzeczoznawcę na 700 zł. W takiej sytuacji ubezpieczony nie otrzyma od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania, gdyż wartość szkody jest zbyt niska.
  2. Franszyza redukcyjna

    W aucie ubezpieczonego doszło do takiej samej szkody, jaka została opisana dla przypadku franszyzy integralnej. Ubezpieczony podpisał umowę, w której franszyza redukcyjna została ustalona na poziomie 400 zł. Rzeczoznawca wycenił szkodę na 1000 zł, zatem ubezpieczony otrzyma odszkodowanie w wysokości 600 zł. Jest różnica między  ustaloną wartością szkody a kwotą stanowiącą udział własny w szkodzie.
Dwie franszyzy, jakie wymieniliśmy, są najpopularniejszymi, ale w OWU możesz się spotkać również z innymi jej rodzajami. Przykładem może być franszyza kilometrowa wykorzystana w ubezpieczeniu assistance. Na przykład holowanie może być objęte ubezpieczeniem, jeśli dojdzie w odległości powyżej 30 km od miejsca zamieszkania danego właściciela pojazdu. Możliwa jest również franszyza czasowa. W tym przypadku świadczenia z ubezpieczenia przysługiwać mogą np. dopiero po dobie od zaistnienia danego zdarzenia.[3]
Franszyza integralna i redukcyjna to bardzo ważne pojęcia, od których uzależnione jest, w jakiej wysokości otrzymasz odszkodowanie. Przed podpisaniem umowy koniecznie sprawdź, od jakiej wartości szkody ubezpieczyciel weźmie na siebie odpowiedzialność finansową i ile wynosi twój wkład własny w sytuacji, gdy do takiej szkody dojdzie. Jeśli masz pytania co do zapisów w naszej umowie danego ubezpieczenia, to koniecznie się z nami skontaktuj. Rozwiejemy twoje wątpliwości!
Potrzebujesz pomocy w zakupie ubezpieczenia?
Zadzwoń! (pon.-piąt.: 8-18)
Ubezpiecz samochód przez Internet!
OBLICZ SKŁADKĘ ONLINE
To zajmie tylko 60 sekund.

[1] Cezary Orłowski, Co to jest franszyza, co to znaczy udział własny?, „Rzecznik Finansowy” [dostęp: 8 lutego 2019], <https://rf.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ubezpieczenia-malych-i-srednich-przedsiebiorstw/Co_to_jest_franszyza__co_to_znaczy_udzial_wlasny___20332>,

[2] Anna Rychlewicz, Franszyza integralna i franszyza redukcyjna. Ile płaci ubezpieczyciel, a ile ubezpieczony?, „Mfind Akademia”, 21 marca 2018 [dostęp: 8 lutego 2019], <https://www.mfind.pl/akademia/abc-likwidacji/franszyza-integralna-franszyza-redukcyjna/>.

[3] Co to jest franszyza redukcyjna i franszyza integralna?, „RKB Broker ubezpieczeniowy” [dostęp: 8 lutego 2019], <http://rkb.pl/faq/co-jest-franszyza-redukcyjna-i-franszyza-integralna/>.

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia, w tym o zakresie, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz, można znaleźć w pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych Allianz Online, na który składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia („o.w.u.”) Ubezpieczenia Auto Casco Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 102/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Od Zniszczenia Pojazdu Wskutek Pożaru Oraz Od Kradzieży Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 103/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Allianz Online, przyjęte uchwałą Zarządu Allianz nr 104/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Auto Assistance Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 105/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Ochrony Prawnej Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 106/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 107/2017 z dn. 22.11.2017 r. Zwróć uwagę, że obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC jest uregulowane w Ustawie z dn. 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 473 z ewentualnymi późniejszymi zmianami). Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są u Agenta ubezpieczeniowego Allianz oraz na stronie internetowej www.allianz.pl.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).